3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα «Προσέγγιση LEADER»

Δικαιούχοι  Φυσικά και νομικά πρόσωπα

 

Υπομέτρα δράσης
 • L123 – Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • L311 – Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
 • L312 – Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • L313 – Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • L321 – Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
 • L322 – Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
 • L323 – Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Περιοχή παρέμβασης Νομός Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών (μόνο το Δ.Δ. Μαρμάρων)
Δήμος Ανατολής (για το Δ.Δ. Ανατολής εντός είναι η εκτός σχεδίου περιοχή)
Δήμος Κόνιτσας
Δήμος Μαστοροχωρίων
Δήμος Μπιζανίου
Δήμος Παμβώτιδος
Δήμος Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος)
Κοινότητα Αετομηλίτσας
Κοινότητα Φούρκας
Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων

Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος Ηγουμενίτσας (εκτός του Δ.Δ. Ηγουμενίτσας)
Δήμος Παραποτάμου
Δήμος Συβότων
Κοινότητα Πέρδικας

Προϋπολογισμός έργων          0 εως 600.000 €

 

Ποσοστά επιχορήγησης         50% έως 60%

 

Ενδεικτικές δαπάνες
 1. Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων
 2. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.
 4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού μόνο σε νέες μονάδες.
 5. Αγορά ειδικού τύπου οχημάτων (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
 6. Αγορά λοιπού εξοπλισμού.
 7. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.
 8. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης – εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.
 10. Δαπάνες προβολής και προώθησης και σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
 11. Δαπάνες εγκατάστασης ΑΠΕ.
 12. Κόστος διαφημιστικών πλαισίων και επεξηγηματικών πινακίδων έργων προσέγγισης LEADER.

 

Προθεσμία υποβολής Μέχρι 11 Απριλίου 2014