“Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ έως 35 ετών”

 

Δικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
Ωφελούμενοι/ Προϋποθέσεις: Αριθμός θέσεων: 2.200        

  • να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους)
  • να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ωφελουμένων:
  • Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
  • Για τα άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.
  • Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.
  • Για άτομα που θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης, που αφορά σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων.
  • Για άτομα που θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
Ποσό επιχορήγησης
  • έως 24 ετών: 20€/ ημέρα
  • άνω των 24 ετών: 25€/ ημέρα

 

Διάρκεια επιχορήγησης 24 μήνες (η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει τη θέση εργασίας για 3 επιπλέον μήνες, χωρίς επιχορήγηση) 
Περίοδος υποβολής Από 19/09/2013 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού